Om beslutsprocessen

Hur har bedömarna valts ut?   

I den här processen har till största del internationella bedömare anlitats för att undvika jäv. I bedömarpanelen har vi säkerställt relevant kunskap om sakområden inom de tre utmaningsområden som Impact Innovation täcker och expertis inom systeminnovation och missionsorienterat arbete. 
 
Bedömarna har bedömt ansökningarnas kvalitet utifrån de kriterier som angivits i utlysningstexten.  

Hur har bedömningsprocessen sett ut?  

Processen har genomförts i flera steg: 
 
Steg 1:  Bedömarna läser ansökningarna individuellt, därefter samlas de för en gemensam diskussion. Den individuella bedömningen och diskussionen leder till en rekommendation om vilka ansökningar som de anser bör gå vidare och inte, baserat på hur väl ansökningarna möter bedömningskriterierna samt hur stor konkurrensen är.  
 
Steg 2: Bedömarna gör åter en individuell bedömning av de ansökningar som är kvar i processen och samlas återigen för en gemensam diskussion för att rekommendera vilka ansökningar som de anser bör går vidare till det tredje steget som innehåller ett intervjumoment. 
 
Steg 3: Intervjuerna som bedömarna gör med de sökande sker i en standardiserad form och syftar till att få förtydliganden. Bedömarna enas om en gemensam rekommendation till myndigheterna om vilka ansökningar som de anser kan väljas ut till att få programfinansiering. 
 

Efter steg 1 och 2 har myndigheterna gjort ett urval bland de ansökningar som bedömarna anser ha tillräckligt hög kvalitet utifrån ett portföljperspektiv för att bestämma vilka som ska gå vidare till nästa bedömningssteg. Det urvalet har gjorts utifrån fastställda principer. Efter steg 3 tillämpades samma urvalsprinciper och generaldirektörerna fattade ett gemensamt inriktningsbeslut om vilka ansökningar som ska beviljas finansiering och vilka som ska avslås. 

Finansierande myndigheter fattar besluten tillsammans baserat på inriktningsbeslutet.  

Vad händer med de ansökningar som får avslag?  

Den 27 februari meddelas vilka ansökningar som får avslag via mejl till kontaktperson. I beslutsmeddelandet framgår motiveringen för beslutet. 

Finns möjlighet att fånga upp ansökningar som får avslag i andra satsningar på myndigheterna?  

När det gäller att hitta andra finansieringsalternativ behöver aktörerna använda de officiella kanaler vi har, det vill säga utlysningar eller strategiska projekt hos de tre myndigheterna. 

Vi hoppas att de ansökningar som får avslag kommer att ansluta till de beviljade programmens insatser.  
 

Kommer beslutet gå att överklaga? 

Nej.