Frågor och svar

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar.

Om beslutsprocessen

Hur har bedömarna valts ut?   

I den här processen har till största del internationella bedömare anlitats för att undvika jäv. I bedömarpanelen har vi säkerställt relevant kunskap om sakområden inom de tre utmaningsområden som Impact Innovation täcker och expertis inom systeminnovation och missionsorienterat arbete. 
 
Bedömarna har bedömt ansökningarnas kvalitet utifrån de kriterier som angivits i utlysningstexten.  

Hur har bedömningsprocessen sett ut?  

Processen har genomförts i flera steg: 
 
Steg 1:  Bedömarna läser ansökningarna individuellt, därefter samlas de för en gemensam diskussion. Den individuella bedömningen och diskussionen leder till en rekommendation om vilka ansökningar som de anser bör gå vidare och inte, baserat på hur väl ansökningarna möter bedömningskriterierna samt hur stor konkurrensen är.  
 
Steg 2: Bedömarna gör åter en individuell bedömning av de ansökningar som är kvar i processen och samlas återigen för en gemensam diskussion för att rekommendera vilka ansökningar som de anser bör går vidare till det tredje steget som innehåller ett intervjumoment. 
 
Steg 3: Intervjuerna som bedömarna gör med de sökande sker i en standardiserad form och syftar till att få förtydliganden. Bedömarna enas om en gemensam rekommendation till myndigheterna om vilka ansökningar som de anser kan väljas ut till att få programfinansiering. 
 

Efter steg 1 och 2 har myndigheterna gjort ett urval bland de ansökningar som bedömarna anser ha tillräckligt hög kvalitet utifrån ett portföljperspektiv för att bestämma vilka som ska gå vidare till nästa bedömningssteg. Det urvalet har gjorts utifrån fastställda principer. Efter steg 3 tillämpades samma urvalsprinciper och generaldirektörerna fattade ett gemensamt inriktningsbeslut om vilka ansökningar som ska beviljas finansiering och vilka som ska avslås. 

Finansierande myndigheter fattar besluten tillsammans baserat på inriktningsbeslutet.  

Vad händer med de ansökningar som får avslag?  

Den 27 februari meddelas vilka ansökningar som får avslag via mejl till kontaktperson. I beslutsmeddelandet framgår motiveringen för beslutet. 

Finns möjlighet att fånga upp ansökningar som får avslag i andra satsningar på myndigheterna?  

När det gäller att hitta andra finansieringsalternativ behöver aktörerna använda de officiella kanaler vi har, det vill säga utlysningar eller strategiska projekt hos de tre myndigheterna. 

Vi hoppas att de ansökningar som får avslag kommer att ansluta till de beviljade programmens insatser.  
 

Kommer beslutet gå att överklaga? 

Nej.

Inför programstart våren 2024:

Hur ser tidsplanen ut inför programstart?

 • Den 27 februari meddelas vilka program som beviljas.
 • Under mars 2024 startar programkontoren sin verksamhet. Det kommer inledningsvis handla om att få centrala funktioner på plats.
 • Den 14 mars firas starten av programmen inom Impact Innovation vid ett lanseringsevent i Stockholm.
 • Den 15 mars öppnar den första utlysningen som är gemensam för alla program riktad mot startups.
  Läs mer om den första utlysningen på Vinnovas webbplats: Impact Innovation Start/Scale

När kan nya aktörer ansluta till de nya programmens insatser?

 • En första utlysning kommer att öppna redan under mars 2024. Det kommer att vara en utlysning som riktar sig mot startups och som kommer ha en inriktning som är relavant för Impact Innovation.
 • Programmen själva planerar för insatser under 2024. Programmens insatsplaner bidrar därför över tid till att flera aktörer involveras.

Vad händer med pågående strategiska innovationsprogram nu när Impact Innovation är i gång?

De strategiska innovationsprogrammen fortlöper enligt plan för varje program.

Om satsningen Impact Innovation

Vad vill myndigheterna åstadkomma med innovationsprogrammet Impact Innovation?

 • Det långsiktiga målet för satsningen är att bidra till hållbar omställning och att stärka Sveriges globala konkurrenskraft. Utgångspunkten är att aktörer från näringsliv, offentlig sektor, akademi och civilsamhälle behöver ta de viktiga stegen tillsammans för att transformera hela samhället, våra städer, vår välfärd och våra värdekedjor och konsumtionsmönster, för en hållbar utveckling.
 • Impact Innovation är en aktörsdriven och långsiktig kraftsamling som ska ha internationell uppkoppling från start. Agenda 2030, EU:s missions och andra samhällspolitiska mål bildar en grund för arbetet.

Varför behövs en satsning som Impact Innovation?

 • Världen står inför komplexa utmaningar som kräver att vi tänker nytt och gör annorlunda. Vi behöver på kort tid ställa om hela samhället; våra städer, vår välfärd, våra värdekedjor och konsumtionsmönster. För att vi ska nå ett hållbart samhälle i tid, vare sig det handlar om fattigdom, klimatförändringar eller ojämlikheter i hälsa så räcker det inte med enskilda insatser. Det krävs genomgripande förändringar på alla olika nivåer, av sociala och tekniska system i hela samhället. Så kallad systeminnovation. 

Hur får vi omställningen att hända med hjälp av Impact Innovation?

 • Inom Impact Innovation bildas ett antal stora program som tar sig an vår tids och framtidens största samhällsutmaningar. Vi behöver erfarenheter, expertis och spetskompetens från samhällets olika delar och med fler perspektiv för att kunna göra stor skillnad. Det handlar om att bryta silos och låta aktörer som annars inte träffas identifiera problem och gemensamt ta fram lösningar. Nya samarbeten och nya arbetssätt är nycklar till innovation och hållbara lösningar. Så arbetar Vinnova med systeminnovation och Missions 

Vad är skillnaden mellan Impact Innovation och de strategiska innovationsprogrammen?

 • En ambition att accelerera hållbar omställning genom systeminnovation. För detta krävs arbete med flera systemperspektiv från start (policy, regelverk, beteenden, lösningar mm) vilket också förutsätter bredare aktörskonstellationer
 • Arbete med missions för att bidra till lösningar på samhällsutmaningar, vilket ger förutsättningar att bedriva systeminnovation.
 • För ökade förutsättningar att uppnå detta kommer programmen vara större och färre
 • Ökat stöd från de finansierande myndigheterna för att accelerera omställningen (accelerator, formativ utvärdering och uppföljning)
 • Internationell uppkoppling från start genom samarbeten på EU-nivå (Horisont Europa etc) men också koppling till internationella spetsmiljöer inom forskning och innovation
 • Ökad möjlighet att variera typer av insatser/verktyg (exempelvis kombinationer av utlysningar, systemdemonstratorer, testbäddar, kompetenscentrum, policylab)

Hur många program kommer finansieras från och med 2024?

 • Energimyndigheten, Formas och Vinnova planerar att finansiera högst fem långsiktiga strategiska innovationsprogram och som kommer att starta första kvartalet 2024.
 • Storleken på den statliga finansieringen kommer beroende på programmets utformning variera mellan 50 och 150 miljoner kronor per år och program. Satsningen kommer att kräva medfinansiering från deltagande aktörer.

Hur mycket pengar investerar staten i Impact Innovation?

 • Omkring 500 miljoner kr per år kommer från staten.

Kommer det fler ansökningsomgångar för att bilda program inom Impact Innovation?

 • De finansierande myndigheterna har planerat för en omgång till, med start från 2025 och en programutlysning efter det. Men för att dra i gång arbetet krävs att erforderliga beslut fattas[JD1] . I så fall kan det bli ytterligare 3-5 program med start 2027.

Hur ser tidplanen ut inför programstart 2024?

Vad är bakgrunden till att det är Energimyndigheten, Formas och Vinnova som utformar och sätter i gång nästa generation strategiska innovationsprogram?

 • Satsningen grundar sig på forsknings- och innovationspropositionen Forskning, Frihet, Framtid – kunskap och innovation för Sverige (prop. 2020/21:60) där det aviserades en ny inriktning för nästa generations strategiska innovationsprogram. Som ett led i det fick Energimyndigheten, Formas och Vinnova i uppdrag av regeringen (N2021/02520) att utveckla arbetet med de strategiska innovationsprogrammen med målsättningen att programmen tydligare ska bidra till transformativ omställning och hållbar utveckling, som grund för global konkurrenskraft och samhällsnytta.
 • Länk till regeringsuppdrag på regeringen.se: Uppdrag att utveckla arbetet med strategiska innovationsprogram för transformativ omställning och hållbar utveckling – Regeringen.se

Hur ser riktningen ut för Impact innovation?

 • Programmen som bildas inom Impact Innovation kommer att riktas mot tre övergripande samhällsutmaningar som ramar in satsningen. Ett program riktas mot ett eller flera av dessa utmaningsområden:
  • Produktion, konsumtion och värdekedjor inom planetens gränser
  • God och jämlik hälsa
  • Välfungerande och attraktiva samhällen
 • Aktörerna kommer att konkretisera samhällsutmaningarna genom att de formulerar så kallade missions.

Om utlysningen ”Etablering av program inom Impact Innovation”

När öppnar och stänger utlysningen för att etablera program inom Impact Innovation?

Vad efterfrågas i utlysningen om att etablera program inom Impact Innovation?

 • Sökande ska del beskriva ett förslag till program som siktar på ett djärvt omställningsmål. Beskrivningen ska innehålla programmets mission samt hur programmet ska organiseras.
 • I erbjudandet kan aktörer även ansöka om statlig finansiering för ett programkontor, som att vara den drivande och mobiliserande funktionen för ett program.
 • Ansökan ska beskriva programkontorets förmåga och plan för att engagera och knyta an relevanta aktörer för vald mission.
  Ta del av utlysningstexten i sin helhet: Etablering av program inom Impact Innovation: finansiering av programkontor | Vinnova

Hur stor finansiering kan sökas om för ett programkontor?

 • Ett rimligt intervall för sökt bidrag per programkontor är cirka 5 till 10 miljoner kronor per programkontor och år i upp till tio år. Bidrag beviljas för maximalt 50 procent av varje projektparts stödberättigande kostnader.

Hur kan ett programkontor organiseras?

 • På samma sätt som det finns flera sätt att ordna ett program så finns flera sätt att bestämma hur programkontoret ska organiseras. Se tre exempel för möjliga upplägg för programkontoret i punktlistan nedan. Obs! Beroende på programmets mission och deltagande aktörer finns fördelar och nackdelar med dessa exempel:
  • En mindre grupp aktörer driver programkontoret tillsammans, men gruppen aktörer i programmet är bredare
  • Alla aktörer som bidrar i programmet ingår i programkontoret (Generellt inte att rekommendera).
  • En oberoende aktör utses för att driva programkontoret åt programmet.

Varför finns krav på medfinansiering för programkontoret på 50 procent?

 • Vi vill uppmuntra till långsiktigt engagemang från aktörernas sida och delad finansiering är ett sätt att uppnå detta. Medfinansieringen tydliggör att det handlar om en samverkanssatsning där parterna kommit överens om vad som ska göras. Detta borgar för effektivitet och riktning.
 • Utöver det, medger den valda stödgrunden, stöd till innovationskluster, en maximal stödnivå på 50 procent av etablerings- och driftkostnader i upp till 10 år.
 • Kravet på medfinansiering med 50 procent i detta erbjudande avser endast genomförande av aktiviteter som ligger inom ramen för programkontoret. Utöver det, kommer programinsatser att genomföras inom Impact Innovation, som kommer att ha olika stödgrunder. Det innebär att vissa insatser kan komma att tillåta högre stödnivåer. Detta regleras av EU:s statsstödsregler. Beslut om programinsatser tas av de finansierande myndigheterna i separata processer under programmens livstid.

Vad gäller för bidrag och medfinansiering?

 • Varje enskild projektpart i programkontoret kan beviljas bidrag med upp till 50 procent av partens stödberättigande kostnader. Resterande del av partens stödberättigande kostnader behöver medfinansieras med egna medel eller andra externa medel. De externa medlen får inte utgöra statsstöd, eftersom allt statsstöd ska räknas samman när man beräknar stödnivån på 50 procent.
 • Medfinansiering kan ske antingen genom egenfinansiering, det vill säga att parten till minst 50 procent själv står för de stödberättigande kostnaderna eller genom att en annan aktör står för minst 50 procent av dessa. Det finns varken krav på eller förbud mot att en sådan finansiär själv är part i programkontoret, men om den är part, får denne inte uppbära stöd från myndigheterna inom den här utlysningen. Det vill säga en part i programkontoret kan inte både uppbära statsstöd och finansiera en annan part.
 • Om en offentlig organisation vill gå in som finansiär behöver man också undersöka att finansieringen inte utgör statsstöd. Det kan finnas svårigheter för offentlig sektor att medfinansiera, men det behöver inte vara så.
 • Den valda stödgrunden för programkontorets aktiviteter, stöd till innovationskluster, sätter ramarna för bland annat det högsta tillåtna statsstödet.
 • Läs mer om medfinansiering på impact innovation.se: Medfinansiering av programkontor – Impact Innovation 

Vad menas med statsstöd?

 • Statsstöd är när det offentliga (det vill säga staten, kommuner eller regioner) stöttar en ekonomisk verksamhet med offentliga medel och det resulterar i att mottagaren får en fördel gentemot andra aktörer på marknaden, genom att det gynnar en viss verksamhet eller produktion. Det gäller till exempel om endast vissa sektorer eller branscher får stöd. Stödet måste också ha en potentiell påverkan på konkurrensen och på handeln mellan EU:s medlemsstater. Dessa krav är dock mycket lågt ställda och är oftast uppfyllda när någon har fått en viss fördel.

Hur ser kopplingen till det europeiska programmet Horisont Europa ut?

 • Ramprogrammet Horisont Europa är strategiskt viktigt för svensk forskning och Innovation. Det finns en stor potential för program inom Impact Innovation att dra nytta av de många möjligheter inom ramprogrammet för internationell kraftsamling och samarbeten som accelererar omställningen.

Vad innebär det att beviljas bidrag i förberedelseprojekt?

 • Den 6 februari 2023 kom besluten om vilka ansökningar som får stöd för att kraftsamla inför ansökan om att bilda program inom Impact Innovation.
 • Bidraget ska ge en möjlighet för aktörerna att förbereda sig inför ansökan till nästa steg och delta i en mobiliseringsprocess, det vill säga, en mötesplats där aktörer kan skapa nätverk, utveckla idéer och där lärande och dialoger sker.
 • Att få förberedelseprojekt beviljat är inte en garanti för att få etablera ett strategiskt innovationsprogram, men en möjlighet att komma ett steg närmare. Vi riktar oss till aktörer som vill utveckla och mobilisera kring konkreta förslag på mål (så kallade missions) som ett framtida strategiskt innovationsprogram ska formeras kring. Läs mer om de beviljade projekten: 23 projekt får stöd för att kraftsamla inför Impact innovation

Hur kan min organisation medverka i Impact Innovation?

En organisation kan bidra i  ett Impact Innovation-program på olika sätt, med varierande grad av engagemang beroende på organisationens förutsättningar och på hur programmet organiseras.

 • Man kan vara med och sätta programmets mission och påverka programmets agenda och beslut.
 • Man kan delta i genomförandet av programmets aktiviteter, de så kallade programinsatserna. Läs mer om att söka finansiering eller delta i en utvald insats under frågan Är det lättare eller svårare att få pengar om min organisation tillhör ett programkontor?
 • Man kan ingå som part i programkontoret, det vill säga ta ansvar för programmets drift och koordinering av aktiviteter och programinsatser.

Den breda grupp av organisationer som har inflytande över programmets inriktning och utformning kallas aktörer. Alla aktörer behöver inte, och ska kanske inte heller, ingå i programkontoret. (Det är dock viktigt för Impact Innovation att samtliga aktörer som spelar roll för ett programs mission kan påverka programmets agenda och beslut.)

Formella roller i ett programkontor

Utlysningen hösten 2023 handlar om finansiering av de aktörer som ska driva programkontoret. Det finns flera sätt att engagera sig i programkontoret. Dels finns tre roller som definieras av de formella regler som styr bidragsprojekt:

 • Projektpart
 • Finansiär
 • Underleverantör

En organisation kan också medverka informellt i ett programkontor, till exempel genom deltagande i referensgrupp.

Läs mer om Formella roller i ett programkontor och hur de kan finansieras.

Är det lättare eller svårare att få pengar om min organisation tillhör ett programkontor?

Det enkla svaret är att det vare sig är lättare eller svårare.

Avsikten med Impact Innovation är att investera i aktiviteter som löser globala samhällsutmaningar och ökar takten på omställningen till ett hållbart samhälle. Så här kommer det gå till rent praktiskt:

 1. Programmet, via programkontoret, föreslår insatser till myndigheterna där olika aktiviteter ska finansieras.
 2. Efter en dialog tar de finansierande myndigheterna beslut om insatser. Exempel på insatser kan vara systemdemonstratorer, utlysningar eller policy labs.
 3. I ett senare skede beslutar myndigheterna vilka aktiviteter som ska finansieras i insatserna.

Det kommer inte att finnas en gräddfil i insatserna för aktörer som tillhör programkontoret eller deltar i programmet. Energimyndigheterna, Formas och Vinnova vill att insatserna ska utformas för att skapa största möjliga positiva effekter på det mission som programmet har satt. Transparens och likabehandling är viktiga principer i vår myndighetsutövning. Alla aktörer som kan bidra till en mission ska ha möjlighet att ta del av medlen i insatserna.

Samtidigt tror vi att de aktörer som bidrar i Impact Innovation-programmet är väl positionerade att vara konkurrenskraftiga i insatserna via sitt engagemang för missionen. Därför är det viktig att insatserna utformas så att jäv inte uppstår för aktörer som tillhör programkontoret eller deltar i programmet. Det kan till exempel handla om:

 • Att inte peka ut vissa typer av kompetenser och lösningar som bara finns hos några få aktörer som tillhör programkontoret i en insats.
 • Att programmen tar in idéer om initiativ från aktörer även utanför konsortiet.
 • Att offentliggöra förslag på initiativ för att få in åsikter från allmänheten.

En ansenlig del av ansvaret för transparens och likabehandlande ligger hos Energimyndigheten, Formas och Vinnova. Det är en viktig fråga för oss och vi ser fram mot att i dialog med programmen och programkontoren åstadkomma detta.

Om mobiliseringsprocessen:

Vad har den mobiliseringsprocess som myndigheterna erbjudit under våren haft för syfte och innehåll?

 • Ska medföra ett inkluderande och flexibelt deltagande i utvecklingen av programmet och i aktiviteter under programtiden.
 • Mobiliseringsprocessen som pågick under våren 2023 utformades som ett erbjudande till aktörer som planerar att ansöka om att driva program inom Impact Innovation. Syftet var att sätta ramarna för vad som förväntas av de blivande programmen och att ge parterna möjligheter att utveckla programidéer och aktörsnätverk.
 • Att ha beviljats förberedelseprojekt var inget krav för att delta i mobiliserings-
  processen.
 • Mobiliseringsprocessen ger i första hand vägledning. Det stora jobbet att engagera aktörer och utveckla programidéer görs av aktörerna själva.
 • Aktiviteter:
  • Mobiliseringskonferenser anordnade på tre olika platser och tidpunkter under mars månad – med samma innehåll. Den 7 mars i Stockholm, den 14 mars i Umeå, den 20 mars i Malmö.
  • Impact dialog anordnades i Stockholm den 19 april, och riktade sig till dem som bestämt sig för att delta i utformandet av ansökan om ett program och programkontor till utlysningen.
  • Impact labb vid två tillfällen. Det första, den 4 maj, i Stockholm, och det andra digitalt den 17 maj. Dessa tillfällen riktade sig till dem som leder arbetet med att utforma ansökan om program och programkontor inom Impact Innovation.
 • Ta del av presentationer från mobiliseringsprocessen samt tips om vidare läsning:

Om Impact accelerator:

Vad är Impact accelerator?

 • Impact accelerator, som är under utveckling, ska bli en gemensam resurs för finansierande myndigheter och kommande program. Som skapar förutsättningar för att växla upp omställningskraften i Impact Innovation. Acceleratorn är en behovsdriven arena som kan ta vara på möjligheter som går utanför vad de enskilda programmen kan göra på egen hand. Här arbetar program och myndigheter tillsammans och inkluderar även andra aktörer, processer och initiativ i syfte att öka den transformativa förmågan för att växla upp omställning nationellt och internationellt.
 • Vid lansering av programmen kommer Acceleratorn har grundläggande funktioner för att sedan vidareutvecklas över tid tillsammans med aktörerna.

Kontakt:

Var ska jag vända mig med frågor om Impact Innovation?

Skicka mejl till impactinnovation@vinnova.se

Kanaler och varumärke för Impact Innovation

Vilka kommunikationskanaler kommer Impact Innovation att ha?

Hur ser varumärket för Impact Innovation ut?

 • Impact Innovation har ett eget varumärke och en egen grafisk profil. Till skillnad från de nuvarande strategiska innovationsprogrammen, SIP, så är tanken att de framtida programmen ska ha en och samma grafiska profil. Detta för att vi tror att en sammanhållen identitet bidrar till att öka kännedomen om satsningen Impact Innovation som sådan, och därmed även kännedomen om de ingående programmen. Vi tror också att en gemensam profil kan vara kostnadseffektivt och tidsbesparande då inte programmen behöver ta fram en egen profil.
 • Det finns riktlinjer för hur de framtida programmen ska se ut och förhålla sig till det centrala varumärket för Impact Innovation.
 • Det finns även en grafisk profil framtagen för initiativ som jobbar med en ansökan med texten – ”Vi söker till Impact Innovation” . Den finns för nedladdning här: Kontakta oss – Impact Innovation.