Om satsningen Impact Innovation

Vad vill myndigheterna åstadkomma med innovationsprogrammet Impact Innovation?

 • Det långsiktiga målet för satsningen är att bidra till hållbar omställning och att stärka Sveriges globala konkurrenskraft. Utgångspunkten är att aktörer från näringsliv, offentlig sektor, akademi och civilsamhälle behöver ta de viktiga stegen tillsammans för att transformera hela samhället, våra städer, vår välfärd och våra värdekedjor och konsumtionsmönster, för en hållbar utveckling.
 • Impact Innovation är en aktörsdriven och långsiktig kraftsamling som ska ha internationell uppkoppling från start. Agenda 2030, EU:s missions och andra samhällspolitiska mål bildar en grund för arbetet.

Varför behövs en satsning som Impact Innovation?

 • Världen står inför komplexa utmaningar som kräver att vi tänker nytt och gör annorlunda. Vi behöver på kort tid ställa om hela samhället; våra städer, vår välfärd, våra värdekedjor och konsumtionsmönster. För att vi ska nå ett hållbart samhälle i tid, vare sig det handlar om fattigdom, klimatförändringar eller ojämlikheter i hälsa så räcker det inte med enskilda insatser. Det krävs genomgripande förändringar på alla olika nivåer, av sociala och tekniska system i hela samhället. Så kallad systeminnovation. 

Hur får vi omställningen att hända med hjälp av Impact Innovation?

 • Inom Impact Innovation bildas ett antal stora program som tar sig an vår tids och framtidens största samhällsutmaningar. Vi behöver erfarenheter, expertis och spetskompetens från samhällets olika delar och med fler perspektiv för att kunna göra stor skillnad. Det handlar om att bryta silos och låta aktörer som annars inte träffas identifiera problem och gemensamt ta fram lösningar. Nya samarbeten och nya arbetssätt är nycklar till innovation och hållbara lösningar. Så arbetar Vinnova med systeminnovation och Missions 

Vad är skillnaden mellan Impact Innovation och de strategiska innovationsprogrammen?

 • En ambition att accelerera hållbar omställning genom systeminnovation. För detta krävs arbete med flera systemperspektiv från start (policy, regelverk, beteenden, lösningar mm) vilket också förutsätter bredare aktörskonstellationer
 • Arbete med missions för att bidra till lösningar på samhällsutmaningar, vilket ger förutsättningar att bedriva systeminnovation.
 • För ökade förutsättningar att uppnå detta kommer programmen vara större och färre
 • Ökat stöd från de finansierande myndigheterna för att accelerera omställningen (accelerator, formativ utvärdering och uppföljning)
 • Internationell uppkoppling från start genom samarbeten på EU-nivå (Horisont Europa etc) men också koppling till internationella spetsmiljöer inom forskning och innovation
 • Ökad möjlighet att variera typer av insatser/verktyg (exempelvis kombinationer av utlysningar, systemdemonstratorer, testbäddar, kompetenscentrum, policylab)

Hur många program kommer finansieras från och med 2024?

 • Energimyndigheten, Formas och Vinnova planerar att finansiera högst fem långsiktiga strategiska innovationsprogram och som kommer att starta första kvartalet 2024.
 • Storleken på den statliga finansieringen kommer beroende på programmets utformning variera mellan 50 och 150 miljoner kronor per år och program. Satsningen kommer att kräva medfinansiering från deltagande aktörer.

Hur mycket pengar investerar staten i Impact Innovation?

 • Omkring 500 miljoner kr per år kommer från staten.

Kommer det fler ansökningsomgångar för att bilda program inom Impact Innovation?

 • De finansierande myndigheterna har planerat för en omgång till, med start från 2025 och en programutlysning efter det. Men för att dra i gång arbetet krävs att erforderliga beslut fattas[JD1] . I så fall kan det bli ytterligare 3-5 program med start 2027.

Hur ser tidplanen ut inför programstart 2024?

Vad är bakgrunden till att det är Energimyndigheten, Formas och Vinnova som utformar och sätter i gång nästa generation strategiska innovationsprogram?

 • Satsningen grundar sig på forsknings- och innovationspropositionen Forskning, Frihet, Framtid – kunskap och innovation för Sverige (prop. 2020/21:60) där det aviserades en ny inriktning för nästa generations strategiska innovationsprogram. Som ett led i det fick Energimyndigheten, Formas och Vinnova i uppdrag av regeringen (N2021/02520) att utveckla arbetet med de strategiska innovationsprogrammen med målsättningen att programmen tydligare ska bidra till transformativ omställning och hållbar utveckling, som grund för global konkurrenskraft och samhällsnytta.
 • Länk till regeringsuppdrag på regeringen.se: Uppdrag att utveckla arbetet med strategiska innovationsprogram för transformativ omställning och hållbar utveckling – Regeringen.se

Hur ser riktningen ut för Impact innovation?

 • Programmen som bildas inom Impact Innovation kommer att riktas mot tre övergripande samhällsutmaningar som ramar in satsningen. Ett program riktas mot ett eller flera av dessa utmaningsområden:
  • Produktion, konsumtion och värdekedjor inom planetens gränser
  • God och jämlik hälsa
  • Välfungerande och attraktiva samhällen
 • Aktörerna kommer att konkretisera samhällsutmaningarna genom att de formulerar så kallade missions.