Välkommen att påverka framtidens vård!

Den 15 maj bjuder initiativet Health4all in dig till ett möte om möj-ligheter att påverka framtidenssjukvård.

Health4all har valts ut av Vinnova som ett av de förberedande projekt som ska lägga grunden för nästa generations strategiska innovationsprogram inom den nationella innovationssats-ningen Impact Innovation.

Health4all syftar till att skapa en grund för samverkan mellan aktörer som vill arbeta tillsam-mans för att möta framtidens utmaningar inom hälso-och sjukvården. Målet är att under-lätta för implementering av innovationer i svensk sjukvård genom att skapa förutsättningar för storskalig transformation och sjukvårdsinnovation.

Utmaningen i fokus är behovet av att accelerera implementering av innovation i vården. Ge-nom att samla viktiga aktörer i innovationsekosystemet ska vi identifiera gemensamma mål för att kunna accelerera utvecklingen inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige.

Under mötet kommer vi att prata om:

  • Nationella innovationssatsningen Impact Innovation
  • Health4all –utmaningar med innovation inom sjukvården utifrån erfarenheter från innovat-ionsmiljöerna ATMP 2030 och Nollvision Cancer
  • Inbjudan till att delta i arbetsgrupper inom Health4all

Är du intresserad och vill veta mer om hur du kan delta i arbetet?

Datum och tid: Den 15 maj, kl 10:00-12:00

Plats: Digitalt, via Teams Anmäl dig här senast 12 maj! (Länk https://forms.gle/BDjvReE6yb5vbyEk7)

Health4all är ett samarbete mellan Karolinska Universitetssjukhuset, ATMP 2030, Nollvision Cancer, MPNE, Informationsdriven Vård, Västra Götalandsregionen, Region Västerbotten, LIF, Philips Sweden och Region Skåne och finansieras inom ramen för det strategiska inno-vationsprogrammet Impact Innovation som lanseras av Energimyndigheten, Formas och Vinnova, en aktörsdriven och långsiktig kraftsamling som ska bidra till global konkurrens-kraft genom omställning för hållbarutveckling.

Kontaktperson: Emma Götlund, emma.gotlund@regionstockholm.se