Så går bedömningen till – en genomgång av processen

Den 19 oktober är sista ansökningsdatum för utlysningen om att bilda program och programkontor inom Impact Innovation. Hos Formas, Energimyndigheten och Vinnova pågår ett intensivt arbete med att planera en gedigen bedömningsprocess utifrån kriterierna i utlysningen.


– Vi har stor respekt för att Impact Innovation är en ny typ av satsning med nytt upplägg och arbetssätt, för alla inklusive för oss från myndigheterna. Bedömningen är mer komplex jämfört med andra ansökningar till forsknings- och innovationsprojekt. Därför lägger vi mycket tid och resurser på att planera en gedigen bedömningsprocess. Den ska vara väl förankrad och diskuterad från alla håll, Anders Holmgren, utlysningsansvarig, Vinnova.

Utlysningsteamet från Energimyndigheten, Formas och Vinnova svarar på övergripande frågor om hur bedömningsprocessen går till:

Vad händer efter att utlysningen stängt den 19 oktober?

Efter den 19 oktober kommer de ansökningar som kommit in och som uppfyller de formella kraven att lämnas över till särskilt utsedda bedömare. Minst fem externa bedömare kommer att bedöma varje ansökan.

Vem kommer att bedöma ansökningarna?

I den här processen kommer till största del internationella bedömare att anlitas. Eftersom Impact Innovationprogrammen förväntas täcka många områden, och varje program behöver involvera ett stort antal aktörer i samhället som är viktiga för omställning, är det svårare att hitta nationella bedömare som inte hamnar i en jävsposition.

I bedömarpanelen kommer det finnas relevant områdesexpertis inom både systeminnovation och missionsorienterat arbete och inom de tre utmaningsområden som Impact Innovation täcker:

– Produktion, konsumtion och värdekedjor inom planetens gränser
– God och jämlik hälsa
– Välfungerande och attraktiva samhällen

Vi vill också ha en bredd i tillhörighet bland bedömarna – akademi, näringsliv, forskningsinstitut och civilsamhälle. Alla bedömare kommer att få en utbildning om Impact Innovation och de kriterier och villkor som finns uppsatta. De som inte är experter på systeminnovation och missionsorienterat arbete kommer även att utbildas i detta. Experter från de ansvariga myndigheterna kommer att bistå bedömarna med nödvändig information om till exempel svenska förhållanden.

Hur går bedömningsprocessen till?

Processen sker i flera steg:

  • Bedömarna läser ansökningarna individuellt och gör en egen bedömning, därefter samlas de för en gemensam diskussion. Den individuella bedömningen och diskussionen ska leda till en rekommendation från bedömarna om vilka ansökningar som går vidare och inte, baserat på hur väl ansökningarna möter bedömningskriterierna samt hur stor konkurrensen är.
  • I steg två ska bedömarna återigen göra en individuell bedömning av de ansökningar som är kvar i processen och samlas återigen för en gemensam diskussion. Detta steg resulterar i en ny rekommendation om vilka ansökningar som ska gå vidare till det tredje steget där vi planerar att ha ett intervjumoment.
  • Intervjuerna som bedömarna gör med de sökande sker i en standardiserad form och syftar till att få förtydliganden. Sedan samlas bedömarna för att enas om en gemensam rekommendation till myndigheterna om vilka ansökningar som bör väljas ut till att få programfinansiering.
  • Ansvariga myndigheter fattar besluten tillsammans baserat på rekommendationen från bedömarna.

Beslut om vilka som beviljats finansiering planeras att lämnas senast 29 februari 2024 och programkontoren ska kunna komma igång redan i mars 2024.

Vad ligger till grund för bedömningar och beslut?

Kriterierna i utlysningen ligger i första hand till grund för bedömningar och beslut. Myndigheterna kan komma att göra ett urval utifrån ett portföljperspektiv, det vill säga utifrån de områden som ansökningarna täcker och de missions som valts ut. Ett sådant urval görs endast bland de ansökningar som bedömarna anser håller tillräckligt hög kvalitet. Syftet är att maximera hela satsningens totala omställningsförmåga genom bland annat en bred representation av missions, aktörer från olika sektorer och branscher samt aktörstyper, geografisk fördelning etcetera.

Summan av de program som beviljas ska ha stor potential att accelerera hållbar omställning för global konkurrenskraft och samhällsnytta.

Hur tar ni hänsyn till att utlysningen är ovanligt omfattande och har ett nytt upplägg?

En del är att bedömarna ses flera gånger med tid för reflektion emellan. Vi ser att det är komplexa ansökningar och det är en ny satsning för oss. Vi har inget facit på hur det är bäst att göra, men vi tror att det kommer att underlätta med mer tid för reflektion och flera möjligheter för bedömarna att lyssna in varandra.

Vi kommer också ha en omfattande utbildning för bedömarna om syftet med Impact Innovation. En annan sak är att vi främst har internationella bedömare för att undvika jäv samt att vi har både områdesexperter och experter på systeminnovation och missionsarbete.


Har du frågor till utlysningsteamet?