Cirkeldiagram som visar fördelning av aktörer utifrån organisationsform.

Stor bredd i ansökningarna till Impact Innovation

Bedömningen av ansökningar om att bilda programkontor inom Impact Innovation pågår för fullt. Den analys som har gjorts av ansökningar som kommit in visar att utpekade utmaningsområden täcks in väl och att de breda systemövergripande perspektiven finns med.

– De 23 programansökningarna täcker tillsammans in de utmaningsområden som efterfrågats och det finns en stor bredd när det gäller aktörer som står bakom ansökningarna, säger Anders Holmgren, utlysningsansvarig på Vinnova.

De tre utmaningsområden som Impact Innovation ska täcka:

· Produktion, konsumtion och värdekedjor inom planetens gränser

· God och jämlik hälsa

· Välfungerande och attraktiva samhällen

Inom området produktion, konsumtion och värdekedjor inom planetens gränser handlar ansökningarnas missions, utmaningsmål, till exempel om hållbar försörjning och användning av råvaror, resurser och energi. Inom god och jämlik hälsa handlar de sökande programmens inriktning till exempel om effektiv och rättvis vård som utgår från individen. De projekt som fokuserar på missions inom samhällsområdet handlar bland annat om attraktiva livsmiljöer samt rättvisa och inkluderande samhällen.

Medan några programansökningar är mer fokuserade på ett visst utmaningsområde, spänner andra över två eller tre av områdena. Målet är att de program som beviljas ska ha missions som tillsammans har stor potential att accelerera hållbar omställning för global konkurrenskraft och samhällsnytta.

200 aktörer från företag till civilsamhälle

Cirkeldiagram som visar fördelning av aktörer utifrån organisationsform.

Diagrammet visar fördelningen av de över 200 aktörer som har någon typ av engagemang i ansökningarna om att bilda program inom Impact Innovation utifrån den typ av organisation de representerar.

Ansökningarna har också en bred representation av olika typer av aktörer. Totalt i de 23 ansökningarna finns över 200 organisationer med någon typ av engagemang i programkontoren. De kommer från näringsliv, civilsamhälle, offentlig sektor och akademi – sektorer som tillsammans täcker de perspektiv som behövs för att åstadkomma systemförändring.

Bedömningsprocessen sker i flera steg och internationella bedömare anlitas för att undvika jäv. Mer om processen kan du läsa här: Så går bedömningen till – en genomgång av processen.

– Utifrån de ansökningar som vi har fått in ser vi hög potential och har stora förhoppningar om att uppnå det som Impact Innovation syftar till – att snabba på omställningen för att möta våra stora samhällsutmaningar. Vi är mycket glada att ha fått så många kvalitativa ansökningar med det breda systemövergripande perspektiven som vi efterfrågat, men det betyder förstås också att konkurrensen är tuff säger, Anders Holmgren.

Den 29 februari 2024 kommuniceras beslut om vilka ansökningar som får bilda programkontor.

Läs mer om utlysningarna och bedömningsprocessen

I oktober 2023 stod det klart att 23 projekt ansökt om att bilda programkontor inom Impact Innovation. 23 ansökningar om att bilda programkontor – Impact Innovation Länk till utlysningen om att bilda programkontor: Etablering av program inom Impact Innovation: finansiering av programkontor